Login:Haslo: Przypomnij hasło
logo
GG 7388004Tomasz M.     GG 3037985Tomasz N.

Nowy regulamin sklepu.( po 25.12.2014.)

Informacje ogólne

  "ERD.pl" Tomasz Michalik
Wpis do ewidencji działaności gospodarczej 001028985/2015 prowadzonej przez Prezydenta miasta Otwocka
Adres przedsiębiorstwa ul. Kołłątaja 64 05-402 Otwock
Adres do reklamacji: ul. Kołłątaja 64 05-402 Otwock
tel.:22 788-30-91
Adres e-mail: tm.handel@erd.pl

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane są niekompletne - zamówienie nie będzie realizowane.
Złożenie zamówienia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu.(dot. płatników podatku VAT)
Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail ilub telefonicznie.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

Płatności

"Za pobraniem" - gotówka przy odbiorze towaru, wpłacana listonoszowi lub kurierowi.
Przedpłata na konto - przelew na konto firmy "ERD.pl" Dane do przelewu bankowego:
"ERD.pl"
ul. Kołłątaja 64
05-402 Otwock

mBank 08 1140 2004 0000 3402 7577 7328


Opis procedury reklamacyjnej:
1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem tm.handel@erd.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kk.biuro@telkob.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:  "ERD" ul.Kołłątaja 64 05-402 Otwock.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Imię i nazwisko : ........................................................................................
...............................................................................................................
Adres : ....................................................................................................
Data .......................................

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej z :

"ERD.pl" Tomasz Michalik
ul.Kołłątaja 64
05-402 Otwock
Nip. 532-132-43-87

Zawarcie umowy było potwierdzone paragonem nr.

…………………………………………….

z dnia ..........................................

Zwrot dotyczy /nazwa , opis/
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Należność za zwracany towar proszę przelać na konto :

Bank …………………………………………………………………………………………..

Numer Konta …………………………………………………………………………………

Podpis nabywcy
...……………………
(podpis , tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości
standardowego najniższego kosztu wysyłki .


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2) Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
3) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży oferowanego przez sprzedawce.
4) Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
5) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona środowiska

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zuzyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i takiej samej ilości można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania , których adresy dostępne są na stronach iternetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działania gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku , w tym recyklingu, zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie.